HR EN

PBZ

Projekti: Ostvareni

SJEDIŠTE PRIVREDNE BANKE POSLOVNA GRAĐEVINA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA ZAGREB

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca  
Katnost P+8
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u 53.000 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n 33.000 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p 23.000 m2
Broj podzemnih etaža 2
Broj građevina (nadzemnih volumena) 1
Glavni arhitekti

Sanja Borisavljević dia 
(ADE STUDIO d.o.o.)