HR EN

Green gold

Projekti: Ostvareni

GREEN GOLD CENTAR POSLOVNO-TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI KOMLEKS RADNIČKA-VUKOVARSKA

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
16.138 m2
Katnost
P+8 (16)
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
102.000 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
59.000 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
43.000 m2
Broj podzemnih etaža
4, 5
Broj građevina (nadzemnih volumena)
3
Planirani broj stanova ukupno
 
Glavni arhitekti
Zoran Boševski dia, Boris Fiolić dia
Projektantski tim:
Kristina Marković dia, Ivan Čurković dia, Ivan Žic dia,
Ivana Žuanić dia
Interijeri hotela:
Mira Tadej dia, Petra Galić, dia Marko Vitković dia
(STUDIO BF d.o.o.)