HR EN

NOVA CESTA-ZAGREBAČKA

Projekti: Ostvareni

STAMBENA GRAĐEVINA NA LOKACIJI NOVA CESTA-ZAGREBAČKA AVENIJA ZAGREB

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
2.130 m2
Katnost
P+7
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
8.358 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
5.256 m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
3.102 m2
Broj podzemnih etaža
2
Broj građevina (nadzemnih volumena)
7
Planirani broj stanova ukupno
67
Glavni arhitekti
Sanja Borisavljević dia
(ADE STUDIO d.o.o.)